pobrany plikProwadzenie przedsiębiorstwa wymaga dobrze wykonywanej księgowości. Pozwala to na uniknięcie w przyszłości problemów z prawem czy Urzędem Skarbowym. Księgowość zawsze wie więcej o firmie niż jej właściciel. Księgowość to dział, w którym konieczne jest ciągłe doszkalanie i uzupełnianie wiedzy ze względu na szybko zmieniające się przepisy. Księgowość to również dział umiejący doradzić szefowi, jak powinien inwestować i jakich inwestycji powinien unikać. Księgowość to dział, z którego zdaniem liczy się cały zarząd.
Księgowość to element składowy rachunkowości. Księgowość ma na celu gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych, a następnie udostępnianie danych na temat wydarzeń mających wpływ na zmianę wielkości majątku, zdolność płatniczą czy strukturę majątku. Księgowość to przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych. Księgowość odzwierciedla działalność gospodarczą i sytuację majątkową obsługiwanej jednostki. Księgowość obejmuje rejestrację zmian w składnikach majątku oraz źródłach jego pochodzenia. Księgowość prowadzi księgowy. Główny księgowy przejmuje odpowiedzialność za prowadzenie księgowości danej firmy. Do zadań głównego księgowego należą takie działania jak prowadzenie rachunkowości danej jednostki, dysponuje środkami pieniężnymi, wykonuje wstępną kontrolę zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, ponadto zajmuje się wstępną kontrolę kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych. Działalność księgowego oparta jest o przepisy ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy – Ordynacja podatków, a także zwyczajów przyjętych w danej firmie.

Obowiązki księgowego wynikające z ustaw to sporządzanie dokumentacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych, dokonywanie wyceny aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, gromadzenie, grupowanie, przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz współpraca z biegłym rewidentem. Określenie księgi rachunkowe obejmuje takie dokumenty jak dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, wykaz składników aktywów i pasywów oraz różnego rodzaju zestawienia( obrotów i sald).
Księgowy powinien posiadać pełnię praw publicznych, pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych oraz być osobą nie karaną za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwo skarbowe. Dodatkowo księgowy powinien wykazać się co najmniej trzyletnią praktyką w księgowości, posiadać wykształcenie magisterskie lub równorzędne oraz ukończyć studia podyplomowe z zakresu rachunkowości lub zdać egzamin sprawdzający kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księgowy. Od 2014 roku księgowym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniająca warunek niekaralności. Ma to na celu deregulację zawodu i dostęp do zawodu księgowego znacznie się ułatwił. Nowoczesny księgowy to osoba wykazująca się wiedzą z zakresu rachunkowości, posiadająca informacje i umiejętności z mikro- i makroekonomii, prawa spółek, prawa podatkowego.