employees-885338_1280Wiadomo, że na każdym stanowisku oraz w każdym zakładzie pracy będzie nas obowiązywała dyscyplina pracownicza. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę z tego czym jest dyscyplina. Jednak z punktu widzenia prawa dyscyplina pracownicza jest niczym innym jak ogółem obowiązków pracowniczych. Pracownik musi podporządkować się wszelkim zasadom postępowania. Wszystkie te obowiązki wynikają głównie z zapisów, które znajdują się w Kodeksie pracy. Jeśli chodzi o jeden z podstawowych obowiązków pracowniczych to przestrzeganie ustalonego przez pracodawcę czasu pracy. Pracownik musi stawiać się do pracy w wyznaczonym czasie i przestrzegać czasu pracy, który został ustalony z pracodawcą. Jeśli chodzi o prawo to zgodnie z nim pracownik, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, powinien pracować osiem godzin dziennie, co daje tygodniowo czterdzieści godzin. Jeśli ten czas zostanie w jakikolwiek wydłużony to wszystko ponadto liczone powinno być jako czas pracy w nadgodzinach, a co za tym idzie powinien być opłacany dodatkowo. Pracownik powinien również sumiennie oraz starannie wykonywać swoją pracę. Każdy pracownik powinien przykładać jak najwięcej staranności, aby wykonywane przez niego obowiązki były realizowane jak najlepiej jest to tylko możliwe. Pracownik nie może działać na szkodę swojego pracodawcy. Oczywiście do obowiązków pracowniczych należy również wykonywanie wszelkich poleceń, które są wydawane przez przełożonego. Trzeba także przestrzegać zasad, które panują w firmie. Mowa tutaj o zasadach, które są zapisane w jakiś regulaminach pracy czy też innych dokumentach wewnętrznych. Przy pomocy takich właśnie regulaminów może być ustalane praktycznie wszystko – od trybu pobierania narzędzi aż po ustalenie w których miejscach na terenie zakładu pracy można spożywać posiłki. Do zasad takich pracownik również jest zobowiązany i musi się do nich stosować. Zgodnie z Kodeksem pracy, pracownik musi także dbać o dobro pracodawcy. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że to właśnie pracownik jest odpowiedzialny za użytkowane przez siebie narzędzia oraz inne materiały. Bardzo istotną sprawą jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Żaden pracownik nie może ich lekceważyć. Osoba, która jest zatrudniana w firmie musi poznać wszelkie przepisy z tym związane oraz w późniejszym czasie wdrażać te przepisy w życie. Zgodnie z BHP pracownik musi poddać się badaniom lekarskim, dbać o stan wszelkich narzędzi oraz maszyn z których korzysta, korzystania ze środków ochrony, takich jak na przykład odzież ochronna czy też specjalne obuwie. Kolejnym z obowiązków pracowniczych jest także przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Oczywiście każdy może przepis ten interpretować w wybrany przez siebie sposób. Jednak ustawodawca rozumie go w ten sposób, że pracownik powinien w sposób uprzejmy zachowywać się w stosunku do przełożonych oraz innych pracowników, a także nie przeszkadzać innym osobom w pracy. Powinien także, w miarę możliwości, okazywać pomoc podwładnym, jeśli pełni jakieś kierownicze stanowisko.