office-594132_1280Pracownikiem nazywana jest osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracownik musi mieć ukończone 18 lat. Tylko w niektórych przypadkach, a w szczególności podczas przyuczenia do zawodu czy nauki zawodu może nim być osoba młodsza. Jednak nie może mieć mniej niż 16 lat. To definicja, wynikająca z Kodeksu pracy. Pracodawcą można natomiast nazwać osobę, która zatrudnia chociaż jedną osobę właśnie na podstawie takiej umowy o pracę. Jeśli chodzi o podstawę zatrudnienia to jest nią oczywiście wspomniana już wcześniej umowa. Umowa natomiast to nic innego jak obustronne oświadczenie woli. Musi być ono zgodne. Umowa może zostać zawarta pisemnie lub ustnie. Jednak preferuje się oczywiście tą pierwszą formę. Jest ona znacznie bezpieczniejsza, zarówno dla jednej jak i dla drugiej strony. Jeśli któraś ze stron nie dotrzymałaby warunków, które zostały zapisane w umowie to wówczas łatwiej będzie dojść prawdy. Pracowników można zatrudniać nie tylko na podstawie umowy o pracę. Pracownik może również być zatrudniony na podstawie wyboru, powołania czy też na przykład spółdzielczej umowy o pracę. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jeśli umowa jest zawierana z pracownikiem na piśmie to musi być ona sporządzona w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostanie u pracodawcy, a drugi u pracownika. Kodeks pracy dokładnie określa jakie elementy powinna zawierać umowa o pracę. W szczególności powinny znaleźć się w niej dane osób, które zawierają między sobą umowę. Ważnymi elementami takiej umowy są również informacje na temat rodzaju pracy, miejsca wykonywania pracy oraz wynagrodzenia. Wynagrodzenie musi odpowiadać nie tylko oczekiwaniom pracownika i pracodawcy, ale także musi być zgodne z prawem. Jeśli zawieramy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy to powinniśmy wiedzieć, że pracodawca nie może zaproponować pracownikowi niższej kwoty niż ta, którą ustalono jako najniższe wynagrodzenie minimalne. W umowie o pracę powinna znaleźć się także informacja na temat wymiaru czasu pracy oraz terminu jej rozpoczęcia. Także informacja o terminie zakończenia trwania umowy jest konieczna. Jeśli będzie to umowa na czas nieokreślony to taka informacja również powinna znaleźć się w treści umowy. Umowę można zawrzeć bowiem na umowę na czas określony lub też nieokreślony. Umowa może zostać także zawarta na zastępstwo lub na czas wykonywanej pracy. Ten ostatni typ umowy bardzo często jest wykorzystywany podczas prac sezonowych. Warto wiedzieć, że umowa może także zostać zawarta na okres próbny. Jednak czas umowy na okres próbny nie powinien być dłuższy niż trzy miesiące. Poza umowami, które są określone w Kodeksie pracy, a o których była mowa wyżej, z pracownikami można zawierać umowy cywilnoprawne. Mowa tutaj o umowie zlecenie bądź też o umowie o dzieło. Umowy te w sposób jasny zostały określone w Kodeksie cywilnym. Jeśli chodzi o umowę o dzieło to w tym przypadku wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła. W umowie zleceniu zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonych czynności faktycznych.